مترجم : بهروزی
منبع:راسخون

 


دهه‌ی 1950 اساس بسیاری از بحران‌های سیاسی را که امروزه دنیا را تهدید می‌کنند بنیان نهاده است. مقاله زیر را بخوانید تا بیشتر در مورد رویدادهای سیاسی مهم این دهه‌ی پر حادثه بدانید.
زمانی را تصور کنید که بزرگ‌ترین و خونین‌ترین جنگ در تاریخ بشر تازه تمام شده بود. یکی از بدنام‌ترین دیکتاتورها در