جمعه, 08 ارديبهشت 1396
song->id); ?>

song->real_artist_id != $this->song->artist_id){ echo $this->song->real_artist_name; }else{ echo $this->song->artist_name . ' '. $this->song->subartist; }?>

params->get('showsongratings') ){ // show the rating system ?> چه قیامت چه محشری چه دلاور چه دلبری (زمینه)
اضافه به لیست پخش File
trigger('onDisplaySongAlbum', array ($this->song->id)); ?>
چه قیامت چه محشری چه دلاور چه دلبری (زمینه)
id && $this->params->get('showsongratings') ){ // show the rating system ?> is_rated){ ?>

song->id); ?>

is_rated,false,$this->song->id); ?>
params->get('showsongbookmarks', 1) ){ // show the bookmark system ?>

params->get('showsongcomments') ){ // show the comments switch($this->params->get('commentsystem')){ case 'jomcomment': echo $this->jomcomment; break; default: if( $quants = count( $this->comments )){ ?>

comments as $comment){ ?>
username; ?>
date, JText::_('DATE_FORMAT_LC2')); ?>
comment; ?>
id){ ?>


trigger('onCommentsSong', array ($this->song->id)); ?>
params->get('showhits') ){ ?>
Hits song->hits; ?>
« روضه حضرت علی اکبر (ع) شب هشتم محرم 90 صوت ها علی پاشو که مردم،اکبرم (سنگین) »
تماس با ما:
دفتر مرکزی :  (37741600-025)
فروشگاه مرکزی قم :  (37737020-025)
پشتیبانی : 37748010 - 025
نمابر : داخلی 5
پیامک : 3000101112
مسئول امور نمایندگی ها: آقای حسین زاده
تلفن: 09011515811 ، 37741600 - 025
تیکت و درخواست ها:
ارسال درخواست