101312-قندان مذهبی بلوری بدون پایه رنگی چاپ روی درب یا ساقی العطاشا

72,000 تومان
این قندان در طرح مذهبی و از جنس بلور، ساخت شرکت کاوه است. روی قندان 4طرح چاپ شده که آن

101314- قندان مذهبی بلوری بدون پایه رنگی چاپ روی درب یا سیدالشهدا

72,000 تومان
این قندان در طرح مذهبی و از جنس بلور، ساخت شرکت کاوه است. روی قندان 4طرح چاپ شده که آن