00102175-بج سینه ساده طرح «یا حسین» برنجی با چاپ اسیدشویی و رنگ طلایی

48,000 تومان
بج‌ سینه قطعه‌ای فلزی از جنس برنج است که به‌وسیلهٔ یک سوزن ظریف و گیرهٔ بسیار مطمئن به یقهٔ کت،

00102176-بج سینه ساده طرح «یا عباس» برنجی با چاپ اسیدشویی و رنگ طلایی

48,000 تومان
بج‌ سینه قطعه‌ای فلزی از جنس برنج است که به‌وسیلهٔ یک سوزن ظریف و گیرهٔ بسیار مطمئن به یقهٔ کت،

00102177-بج سینه ساده طرح «یا زینب» برنجی با چاپ اسیدشویی و رنگ طلایی

44,000 تومان
بج‌ سینه قطعه‌ای فلزی از جنس برنج است که به‌وسیلهٔ یک سوزن ظریف و گیرهٔ بسیار مطمئن به یقهٔ کت،

00102178-بج سینه ساده طرح «یا رقیه» برنجی با چاپ اسیدشویی و رنگ طلایی

44,000 تومان
بج‌ سینه قطعه‌ای فلزی از جنس برنج است که به‌وسیلهٔ یک سوزن ظریف و گیرهٔ بسیار مطمئن به یقهٔ کت،